Introductie

De Activity Foundation wil haar bijdrage aan de samenleving leveren door mensen in beweging te brengen. Door ze sportief bezig te laten zijn. Want sportiviteit komt de samenleving ten goede. Fysiek. Maar ook mentaal. Uw support voor ons werk is daarom niet alleen welkom, het is noodzakelijk. Omdat we samen meer bereiken.

Activity Foundation

Stichting Activity Foundation F en F The Inner Way (opgericht in september 1999 te Sneek) is een charitatieve stichting die zich richt op het organiseren van sportevenementen met behulp van vrijwilligers. Het doel is om maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud. Voorbeelden van dergelijke sportevenementen zijn jeugdsportdagen, trainingsweekenden, karatewedstrijden (zoals bijv. De Waterpoort Cup), T´ai Chi oefendagen.

 • Filosofie
 • Visie
 • Missie

Sport leidt tot verbroedering, maar de Activity Foundation heeft een diepgaander concept, waarop zij haar projecten baseert. Dit is het concept van The Inner Way, dat Voelen, Ervaren en Deelnemen inhoudt binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Het komt o.a. voort uit het gedachtegoed van het KYOKUSHIN karate (het woord KYOKUSHIN impliceert namelijk termen als Uiterste, Samenwerking en Waarheid). Allemaal niet-rationele aspecten, die moeilijk te plaatsen zijn binnen het kader van dit document, maar die elementair zijn in de Visie en Aanpak van de Activity Foundation. De filosofie van de Activity Foundation is sterk gebaseerd op Oosterse inzichten. Het uitgangspunt is dat uiterlijke en innerlijke rijkdom bereikt kan worden door de materiële scheppingskracht van het Westen te combineren met wijsheid en inzicht uit het Oosten, waarbij onderlinge betrokkenheid wordt gerealiseerd door samen en voor elkaar activiteiten te ondernemen.

Sport brengt de jonge en oudere mensen dichter bij hun oorsprong en grenzen.

De maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben een aantal kritieke gevolgen voor wat betreft het bestaan en de gelukservaring van individuen:

 • Solistischer en gejaagder bestaan;
 • Passieve houding door (te) weinig beweging;
 • Isolement en mentale kwetsbaarheid.

Sport daarentegen brengt de mens weer dichter bij zijn/haar oorsprong en grenzen, geeft binding met anderen waardoor sociaal gedrag verbetert, mentale weerbaarheid groeit en een sterker vrijheidsgevoel ontstaat. M.a.w. een sportieve jeugd heeft een mentaal èn fysiek gezondere toekomst en een actieve oudedag brengt mensen uit hun isolement.

Het realiseren en ondersteunen van sportevenementen om daarmee maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud en daarbij vooral ook aandacht te geven aan kansarme individuen en groeperingen.

De Activity Foundation vindt haar oorsprong als evenementenafdeling voor Sportclub FenF, waarbij een ´roze wolk´ het gemeenschappelijke goed was van de initiatiefnemers; vanuit de nl. sterk hiërarchisch georganiseerde karatesport een vrije School voor mentale Ontwikkeling te bouwen t.b.v. het realiseren en ondersteunen van sportevenementen om daarmee maatschappelijke betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud en daarbij vooral ook aandacht te geven aan kansarme individuen en groeperingen. Daarbij is de combinatie van filosofie en daadkrachtige aanpak door vrijwillig(st)ers uniek in Nederland en dient deze aansluiting te vinden bij overheidsplannen – waarvoor financiering beschikbaar wordt gesteld – maar waarvan de feitelijke realisatie veelal een bottleneck is.

Doelstellingen

Op basis van de omschreven Missie heeft de Activity Foundation begin 2015 de volgende groeidoelstellingen gedefinieerd:

 • Optimalisering van bestaande projecten;
 • Naast ondersteuning van de karatesport vier à vijf andere – nader te bepalen – sporten gericht gaan ondersteunen met soortgelijke activiteiten;.
 • Vanuit een lokale positie verbreden tot een regionale (centraal Friesland) focus in de komende twee tot drie jaren en deze uitbreiden tot een nationale oriëntatie in de daarop volgende jaren

Projecten

Stichting Activity Foundation organiseert al haar sportieve activiteiten op projectmatige wijze. Dat wil zeggen dat er binnen de organisatie diverse projectteams (bestaande uit vrijwilligers) de verantwoordelijkheid dragen voor de planning en de uitvoering van de projecten. De projectteams worden gecoördineerd door de projectcoördinator. Bij de organisatie van haar projecten kiest Stichting Activity Foundation bij voorkeur voor samenwerking met andere organisaties zoals sportaanbieders, onderwijsinstellingen, (buurt)verenigingen, instellingen etc.

Activity Run

De Grote Clubactie

Jeugdsportdag

Trainingsweekend Ameland

Waterpoort Cup

Sport Zorgt Sneek!

Wereldkampioenschap Kyokushin Karate

Naar projecten

Samenwerkingen

Op basis van de opgedane ervaring hebben bestuur en projectleiders van de Activity Foundation het volste vertrouwen in het realiseren van de voorgenomen roll out; echter niet zonder de deskundige hulp van externe adviseurs om het groeiproces en de schaalvergroting beheersbaar te houden voor zowel de bestaande ploeg van vrijwilligers als de nieuw te werven equipe, de afbreukrisico´s van dit groeiproces te minimaliseren en tegelijkertijd de professionalisering in de praktijk te realiseren.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Bestaande samenwerking op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, BOEJ-projecten (Bewegen, Ontwikkelen, Experimenteren, Jeugd) wordt gebruikt voor verdere praktische ondersteuning en als platform richting nieuwe focusgemeenten.

Naar de website

Fit door Sport

Fit Door Sport is een Sneker sportvereniging voor aangepast sporten in de gemeente Súdwest-Fryslân die zich richt op sporters met een lichamelijke beperking. Fit Door Sport heeft drie sporten binnen de clubmuren, en drie sportspelgroepen.

Naar de website

Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschapp...

Het NIVM is een onafhankelijke organisatie met een stevige maatschappelijke agenda. Zij zet zich binnen uiteenlopende werkvelden in voor een betere samenleving gebruikmakend van de pedagogische mogelijkheden van vechtsport. De vechtsportclubs geeft zij daarin een belangrijke maatschappelijke rol. Daarnaast fungeert het NIVM voor zowel clubs en trainers als kenniscentrum.Tevens is zij sparringpartner en adviseur van gemeenten, onderwijs, welzijn- en zorgorganisaties wanneer het gaat om de aanpak van maatschappelijke thema's en problematieken middels de inzet van vechtsport.

Naar de website

 • Word vriend
 • Word donateur
 • Word Vrijwilliger

U als Vriend mag minimaal 85 euro per kalenderjaar doneren, er is geen maximum. Het door u gekozen bedrag wordt – nadat u via inschrijfformulier toestemming hebt gegeven – jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

Daarmee worden de bekende activiteiten georganiseerd (zoals onder andere de jaarlijkse ActivityRun, Jeugdsportdag, de T'ai Chi dag - kijk ook op ‘projecten’). Daarmee kunnen tevens nieuwe projecten worden gestart die uitvoering geven aan de sportieve doelstellingen van de Activity Foundation.

De Activity Foundation wil haar bijdrage leveren door mensen sportief  in beweging te brengen, want sportiviteit komt de samenleving ten goede, fysiek maar ook mentaal. U support voor ons werk is daarom niet alleen welkom; het is noodzakelijk omdat we samen meer bereiken. Wij vragen u om donateur te worden van Stichting Activity Foundation om zo samen onze maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Vanaf €35,00 per jaar kunt u al donateur worden.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Korting (die wel kan oplopen tot 25%) op de diverse workshops van Sportclub F en F The Inner Way
 • Een waardevol netwerk
 • Actual Activity; u ontvangt tweemaal per jaar onze nieuwsbrief
 • Uitdaging; de kans om uw ondernemerschap en creativiteit in te zetten voor onze activiteiten

"Als vrijwilliger vind ik het mooi om te zien hoe deelnemers aan onze activiteiten door sport en spel op een dieper niveau met elkaar in contact komen." Dit is een reactie van een vrijwilliger die meedeed met de jeugdsportdag.
Vrijwilligerswerk verbind, is dankbaar, leerzaam, gezellig en maakt je ook gelukkiger.

Wil je een paar uurtjes per jaar helpen? Stichting Activity Foundation organiseert jaarlijks verschillende projecten. Help mee met een activiteit of word projectleider van bijzondere evenementen. Als vrijwilliger maakt je het verschil. Wij zoeken betrokken, enthousiaste vrijwilligers die makkelijk contact leggen, behulpzaam en alert zijn. We beloven je leuke, afwisselende en uitdagende activiteiten met dankbare deelnemers! Wil je meer informatie? Neem dan contact op met vrijwilligers@activityfoundation.nl

Ben je gelijk enthousiast geworden om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de stichting? Dan kan je je aanmelden via onderstaande link. Maak een account aan en zoek een project uit waar je als vrijwilliger aan de slag wil. 

https://vrijwilligers.theinnerway.org/

Privacy statement

Stichting Activity Foundation hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Stichting Activity Foundation vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website hebt aangevraagd, is het mogelijk dat Stichting Activity Foundation uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Stichting Activity Foundation in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt het Stichting Activity Foundation dit - indien en voor zover wettelijk vereist - zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is, mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Stichting Activity Foundation genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina's op de website. Stichting Activity Foundation houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina's op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Stichting Activity Foundation gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Stichting Activity Foundation in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming geeft, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw gegevens en u kunt vervolgens een verzoek indienen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Stichting Activity Foundation Lange Veemartktstraat 3, 8601 ET Sneek.

Stichting Activity Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Stichting Activity Foundation kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Stichting Activity Foundation worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Stichting Activity Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Stichting Activity Foundation behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Activity Foundation, dan kun u contact opnemen via info@activityfoundation.nl

Vrijwilligers

"Als vrijwilliger vind ik het mooi om te zien hoe deelnemers aan onze activiteiten door sport en spel op een dieper niveau met elkaar in contact komen." Dit is een reactie van een vrijwilliger die meedeed met de jeugdsportdag.
Vrijwilligerswerk verbind, is dankbaar, leerzaam, gezellig en maakt je ook gelukkiger.

Wil je een paar uurtjes per jaar helpen? Stichting Activity Foundation organiseert jaarlijks verschillende projecten. Help mee met een activiteit of word projectleider van bijzondere evenementen. Als vrijwilliger maakt je het verschil. Wij zoeken betrokken, enthousiaste vrijwilligers die makkelijk contact leggen, behulpzaam en alert zijn. We beloven je leuke, afwisselende en uitdagende activiteiten met dankbare deelnemers! Wil je meer informatie? Neem dan contact op met vrijwilligers@activityfoundation.nl

Ben je gelijk enthousiast geworden om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de stichting? Dan kan je je aanmelden via onderstaande link. Maak een account aan en zoek een project uit waar je als vrijwilliger aan de slag wil. Wil je er nog even over nadenken? Dat kan, dan word je op 15 juni in de avond hierover gebeld. 

https://vrijwilligers.theinnerway.org/

Projecten 2023

Waterpoort Cup op zaterdag 21 oktober

Nadat in de afgelopen jaren veel projecten van de Activity Foundation stil hebben gelegen is er dit jaar gelukkig weer de mogelijkheid om de Waterpoort Cup in Sneek te organiseren! Een mooi evenement waar karateka’s uit heel Europa aan mee kunnen doen om ervaring op te doen, hun skills te laten zien en waar fair play en good sportmanship erg belangrijk is. Benieuwd naar meer? Kijk op www.waterpoortcup.com!

Op zaterdag 21 oktober wordt de WPC dit jaar voor de 19e keer georganiseerd en ook voor het team van vrijwilligers is het hard werken en vereist zo’n groot toernooi een goede voorbereiding. Om uiteindelijk iedereen met een ervaring rijker weer naar huis te laten gaan, hoe mooi is dat! Om dat mogelijk te maken zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op de dag zelf willen helpen, de avond ervoor of de dag na het toernooi. Hierbij zijn er verschillende functies beschikbaar zodat er altijd wel eentje is die bij jou competenties past. En daarnaast kun je aangeven of je een dagdeel of gehele dag wil. Voor sommige functies is enige affiniteit met karate een pré, maar bij de meeste functies is dat niet nodig. Dus ouders, familie, vrienden, iedereen kan meedoen en het is een mooie kans om een karatetoernooi eens vanaf de andere kant van de tribune mee te maken!

Aanmelden en beschikbaarheid opgeven kan via bovenstaande link. Heb je al een account? Zoek dan het project Waterpoort Cup op en geef je beschikbaarheid door. Heb je vragen? Ook die kan je mailen naar vrijwilligers@activityfoundation.nl